Medlemsavtal Centrumgymmet

 

Medlemsavtal Centrumgymmet

 

§1 Övervakningskamera
Medlemmen godkänner härmed närvaro av övervakningskameror i lokalerna och anser inte att dessa kränker medlemmens personliga integritet.

 

§2 Priser och betalningar
Autogirokunder bär ansvar för att beloppet som skall debiteras finns tillgänglig på kontot. Det är medlemmens ansvar att se till att betalningarna är genomförda. Ev påminnelse- samt inkassokostnader faktureras medlemmen. Betalning av träningsavgift ska ske månadsvis i förskott och avser betalning för kommande kalendermånad.

 

§3 Prisändringar
Priserna gäller enligt prislistan . Månadsbetalande medlem är skyddad mot prisändringar av månadsavgiften under de första 12 månaderna. Undantaget är eventuella ändringar i moms eller andra skatter som kan tvinga Centrumgymmet till prisjusteringar i enlighet med detta. Efter avtalets 12 månader gäller månadsavgift/ årsavgift enligt aktuell prislista.

 

§4 Avtalstid
Medlemskapet är personligt. Avtalet gäller 12 månader från avtalsstart. Uppsägning av medlemskap skall ske tidigast 3 månader innan avtalsslut. Medlem med årsvis betalning kan inte säga upp sitt medlemskap för betald period. Vid överlåtelse av medlemskap ska överlåtande medlem betala en överlåtelseavgift på 300 kr.
Övertagande medlem ska betala 220 kr i startavgift samt skriftligt acceptera dessa villkor.

 

§5 Avstängning vid utebliven betalning
Vid utebliven betalning förbehåller sig Centrumgymmet rätten att avstänga medlem tills full betalning, enligt detta avtal erhållits.

 

§6 Minimiålder för medlemskap
För att kunna teckna medlemsavtal är minimiåldern 18 år. Lägsta ålder för träning hos Centrumgymmet är 16 år. För att kunna teckna medlemskap vid en ålder under 18 år krävs att målsman lämnar/skickar in ett godkännande om detta och även går i borgen för inbetalningen av månadsavgiften. (Maila oss för en blankett ang detta)

 

§7 Medlemskort och adressändringar
Medlemskortet är strikt personligt och får ej nyttjas av annan person. Vid insläpp av icke behörig person blir medlemmen straffad med vite, 500 kr per person, per insläpp för förlorad inkomst. Medlemskort skall medtagas och vid begäran uppvisas för vistelse i Centrumgymmets lokaler. Om medlem förlorar medlemskort eller att kortet skadas så att detta är obrukbart, skall detta anmälas omgående för utfärdande av nytt kort. Medlem betalar kostnaden (100:-) för den nya ”Taggen”, när den nya ”taggen” hämtas på gymmet.

 

§8 Ansvar vid olycksfall, ägodelar mm
Centrumgymmet ansvarar inte för förluster p.g.a stöld, inbrott eller av annan anledning, ej heller för skador på medlemmars eller andra personers tillhörigheter. Centrumgymmet ansvarar ej för person- skador vid olycksfall eller skador som orsakats av andra medlemmar eller andra personer. Centrumgymmet rekommenderar medlem att teckna egen försäkring.

 

§9 Hälsotillstånd
Medlemmen ansvarar själv för att sitt hälsotillstånd är sådant att medlemmen, utan risker, kan träna hos Centrumgymmet.

 

§10 Trivsel och föreskrifter
Det åligger medlemmen att informera sig om vilka föreskrifter som gäller, att visa hänsyn och respekt för andra medlemmar och att följa gällande trivsel regler/ föreskrifter som meddelas skriftligen eller muntligen av personal på Centrumgymmet.

 

§11 Vistelse i lokal
Medlem har rätt att träna i Centrumgymmets lokaler, vilken tid på dygnet som helst. Öppettiderna kan dock komma att ändras under avtalsperioden. Medlem har ej rätt att hjälpa icke medlemmar att komma in Centrumgymmets lokaler. Medlem har ej rätt att ta sig in i de, med nyckel, låsta utrymmena.

 

§12 Dopning
Det är strikt förbjudet att nyttja eller handhava dopningspreparat inom Centrumgymmets lokaler. Medlem förbinder sig härmed att inte nyttja förbjudna dopingpreparat eller handhava sådana preparat inom Centrumgymmets lokaler. Centrumgymmet har, vid misstanke om dopning, rätt att begära urinprov och följa viktkurva på aktuell medlem. Vid konstaterad dopning, handhavande av dopningspreparat eller kontrollvägran gäller uteslutning enligt §14.

 

§13 Medlemspärm
I medlemspärmen, som förvaras allmänt tillgänglig, anges vilka regler och förordningar som gäller. Det åligger medlemmen att informera sig om innehåll och förvaringsplats av denna pärm.

 

§14 Uteslutning av medlem
Centrumgymmet förbehåller sig rätten att, med omedelbar verkan, avbryta detta avtal utan att behöva ange något skäl. I ovanstående fall återbetalas eventuella outnyttjade förskottsbetalningar. Om uteslutning sker vid brott mot detta avtal, vid t.ex. utlåning av medlemskort, vistelse i lokal utanför öppettider, brist på hänsyn till andra medlemmar, aktiv hjälp till obehöriga att komma in i lokaler tillhörande Centrumgymmet, dopning/ handhavande av dopningspreparat/ kontrollvägran etc, sker ingen återbetalning och samtliga årsavgifter och andra avgifter skall, enligt detta avtal, inbetalas fortlöpande till avtalstidens slut.

 

§15 Force majeure, tekniska fel, mm
Centrumgymmets lokaler och utrustning är tillgängligt för medlem under öppettiderna med reservation för långvarigt strömavbrott och andra tekniska fel samt force majeure.

 

§16 Ändringar av/ tillägg till medlemsavtal
Medlem godkänner härmed ändringar av och tillägg till detta avtal, som skriftligen meddelats på Centrumgymmets websida, om inte överklagan kommit Centrumgymmet tillhanda inom en månad